ปริมาตรรำพึง อุทิศ เหมะมูล

ISBN:

Published: 2004

168 pages


Description

ปริมาตรรำพึง  by  อุทิศ เหมะมูล

ปริมาตรรำพึง by อุทิศ เหมะมูล
2004 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 168 pages | ISBN: | 5.55 Mb

รวม 13 เรืองสันของอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรุนใหมทีเคยมีผลงานนวนิยายรวมเลมชือ ระบำเมถุน และเจาของรางวัลซีไรต จากนวนิยายเรือง ลับแล, แกงคอยปริมาตรรำพึง จึงเปนรวมเรืองสันเลมแรก ของนักเขียนซีไรตคนนีเรืองสันคลายเรืองเลาทีตัวละครบอกกลาวกับผูอานดวยภาษาทีMoreรวม 13 เรื่องสั้นของอุทิศ เหมะมูล นักเขียนรุ่นใหม่ที่เคยมีผลงานนวนิยายรวมเล่มชื่อ ระบำเมถุน และเจ้าของรางวัลซีไรต์ จากนวนิยายเรื่อง ลับแล, แก่งคอยปริมาตรรำพึง จึงเป็นรวมเรื่องสั้นเล่มแรก ของนักเขียนซีไรต์คนนี้เรื่องสั้นคล้ายเรื่องเล่าที่ตัวละครบอกกล่าวกับผู้อ่านด้วยภาษาที่ เนิบช้า ทว่ามีเสน่ห์ การดำเนินเรื่องเน้นกระแสสำนึกของตัวละคร อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้สัมผัสได้ถึงความเหงาลึกของตัวละครและเรื่องราวรอบๆ ตัว ที่เหมือนเป็นเรื่องไม่มีสาระอันใด ทำให้ผู้อ่านได้รู้สึกถึงภาวะล่องลอยอันดำรงอยู่ของชีวิตEnter the sum

Related Archive Books

  1. 04.09.2014Veden varassa
  2. 26.04.2013Daz Studio


Related Books


Comments

Comments for "ปริมาตรรำพึง":


wwsgroup.eu

©2013-2015 | DMCA | Contact us